22 Haziran 2009

ISTANBUL LEZZETLERI

Bir arkadas asagidaki listeyi gondermis. Tatile Istanbul'a gideceklere duyurulur. Ne yazikki karakter uyumu yuzunden biraz okuma guclugu olacak, ama hic yoktan iyidir:).

1. Hünkar Lokantasý'nýn ayvalý yahnisi ve irmik helvasý : (2 ve 100)
Niþantaþý ve Etilerde iki lokantasý mevcuttur.Gelenekse l Türk mutfaðý
yemekleri sunar. Ayvalý yahni tereyaðýnda çevrilmiþ iri ayva parçalarý kuzu
etiyle bir arada piþirilip tarçýnla lezzetlendiriliyor. Ve son dokunuþ bir
kaþýk pekmezle gerçekleþiyor. Bir diðer lezzeti ise özel tereyaðlý, ýlýk
irmik helvasý, tatlýyla hiç alakasý olmayaný bile teslim alýr. En iyi irmik
helvasý, en iyi aþure bu lokantadadýr. Keçi peyniri ile yapýlan zeytinyaðlý
patlýcan salatasý ile paça çorbasý da ünlüdür. En iyi çorbada birinci
sýradadýr. Çorba çeþitleri günlük deðiþiyor. Mim Kemal Öke Sokak. No :21
Niþantaþý 0212 2254665- Nisbetiye cad. No :52 Etiler.0212 2874770-71

2. Kanaat Lokantasý'nýn tencere yemekleri ve sorbe'si (6 ve 99) Tarihi
Türk ve Osmanlý saray yemekleri ile ünlüdür. Tencere yemeklerinden çoban
kavurmasý, saç kavurmasý , kuru fasulyesi nadir bulunacak lezzettedir. Ekmek
kadayýfý da pek meþhurdur. Yoðurdu ve sütlü tatlýlarý iyidir. Patlýcan
kebabýný en iyi yapanlardandý r.Kuzu elbasan tava, özbek pilavý, zeytinyaðlý
enginar, oðmaç çorbasý ve zeytinyaðlý lahana sarmasý diðer ünlü
lezzetleridir. Sorbe havasýndaki meyveli dondurmalarý meþhurdur. Katký
maddesi yok, salep Yozgat'tan, süt Çekmeköy'den. Selmanipak caddesi, No:25
Üsküdar.0216 5533791-3415444

3. Pandeli'nin böreði : (77) Mýsýr çarþýsýnýn giriþindeki restoranda
yer bulmak oldukça güçtür. Osmanlý ve Fransýz mutfaðý ile ünlüdür.
11.30-16.00 arasý açýktýr. Pazar günleri kapalýdýr. Patlýcanlý böreði
meþhurdur.Üstünde bir parça dönerle servis edilen böreði denemelisiniz. 0212
5373909

4. Yanyalý Fehmi'nin arpacýk soðanlý yahnisi : (8) Osmanlý saray
mutfaðýnýn en iyi örneklerindendir. Hüsrana yol açmayan birinci sýnýf esnaf
lokantasýdýr. Tek þeye indirgendiðinde arpacýk soðanlý yahni ön plana
çýkýyor. Bu meþhur papaz yahnisi arpacýk soðaný ve kuzu etiyle yapýlýyor.
Ýslim kebabý, elbasan tava, paþa kebabý, acem tavuðu, enginar graten diðer
ünlü lezzetleridir. Yaðlýkçý Ýsmail sok. No. 1, Kadýköy çarþýsý-Balýkçýlarýn
olduðu sokak, solda ilk dükkan.

5. Asitane'nin sebzeli sarmasý : (53) Ýstanbul'da Osmanlý mutfaðýný en
iyi sunan yerlerdendir. Sebzeli asitane sarmasýnda közlenmiþ patlýcan ve
sarýmsaklý köfte, nane asidesi ile servis edilir.Cuma ve Cumartesi akþamlarý
fasýl ve Türk sanat müziði aðýrlýklý canlý müzik programý var. Kariye cami
sok. No :18 Edirnekapý

6. Hacý Abdullah'ýn Kompostolarý : (44) Türk, Osmanlý mutfaðýnýn en
þöhretlilerindendir. 400 çeþit yemeði var. Ýster franbuaz, ister nar ;
kompostolar lezzetlidir . Ana yemeklerinden en bilinenleri, elbasan tava,
kuzu incik, kuzu tandýr ve etli dolmalardýr. Ayva tatlýsý nefistir. 11-23
arasý servis yapýyor. Aða cami yaný, Sakýzaðacý cad. No: 17 Beyoðlu. 0212
2938561-2930851

7. Hacý Salih'in imambayýldýsý : Yemek çeþitlerinin tümü Türk
mutfaðýndandýr. Ýmambayýldýnýn en iyi yapýldýðý yerdir. Ýstiklal cad. No
:201 Anadolu han (pasaj içi) 12-19 arasýnda servis yapýlýr. Kýr
pilavý,beðendi ve kuru fasulye sevilen yemeklerindendir. Sakýzlý muhallebi
yemeyi de ihmal etmeyin. Beyoðlu. 0212 2434528

8. Hamdi'nin kebaplarý : (63) Mýsýr çarþýsýnýn hemen arkasýndaki Hamdi
Et lokantasýnýn kebaplarý da muhteþem Haliç manzarasý kadar iz býrakýr.
Firik pilavý (üstünde az nohut ve kuzu tandýr olan bir nevi bulgur pilavý)
nefis, lahmacunu süper, çið köfte ve içli köfteleri muhteþem, oruk kebabý
(simit kebabý) sýra dýþý,þiþ kebabý dünya çapýnda, tatlý olarak katmer
(baklava) enfes. Tahmis cad. Kalçýn sok. No :17 Eminönü. 0212 5280390

9. Çiya'nýn kirece yatýrýlmýþ kabak tatlýsý : (55) Kadýköy çarþýsýndaki
Çiya'da maceradan korkmayýn. En iyi yöresel mutfak (Güney Anadolu )
buradadýr.Kapanýþý mutlaka dýþý çýtýr içi yumuþak olan kirece yatýrýlmýþ
kabakla yapýn. Van yöresinin ayran aþý çorbasý, ekþili köfte ( onlar analý
kýzlý diyor), humus, felafeli, pazý ve borani'yi de deneyin. Güneþli bahçe
Sok. No :48/B Balýkçýlarýn olduðu sokak. Kadýköy.

10. Refik'in gül iþkembesi : (78) Mezeleri ile meþhurdur. Bu mezelerden en
ilginci gül iþkembesi . Balýk ve et çeþitlerinin her türü mevcut. Karadeniz
mutfaðýndan lezzetlerle tanýþabileceðiniz bir meyhanedir. Paçanga böreði ve
kuzu sarma özel yemekleridir. Asmalýmescit cad. Sofyalý sok. No : 10/12
Beyoðlu

11. Lacivert'in uskumru dolmasý : (85) Pirinçten çok soðan içeriyor. Asýl
sýrrý ise içine katýlan kiþniþte. Alaturka balýk çorbasý, pazý dolmasý,
fýrýnda kýzartýlmýþ beykoz kebabý, somonlu bohça krepi, kremalý safran soslu
levrek porçini, mantar ve ýspanakla gratine lacivert steak, kabak ve ayva
tatlýlarý spesiyalleri. En iyi kabak tatlýsý buradadýr. Eþsiz boðaz
manzaralý Lacivert Anadolu Hisar'ýnda. Körfez cad. No :57/A 0216 4134224

12. Mabeyin'in baharatlý yemekleri : Asya yakasýndaki bu 19 uncu yüzyýl
ahþap villasýna Türkiye'nin mutfak baþkenti olan Gaziantep'in sansasyonel ve
ustaca hazýrlanmýþ baharatlý kebap ve ýzgara etleri için gitmeye
deðer.Altunizade' den Çamlýca'ya çýkarken. Eski Kýsýklý cad. No :129 0216
4225580

13. 360 Ýstanbul : Mükemmel manzara ve korkunç kokteyller.Vahþ ice global
seçimler sunan mönü hoþ. Ýstiklal caddesi. Mýsýr apt. No .32/309 kat 8
Beyoðlu. 0212 2511042-43

14. Güveççi Abdullah'ýn güveçleri : Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda
güveçte yemekler yapan Üsküp'lü Abdullah ustanýn torunlarý çok çeþitli güveç
yapýyor. Üsküp kebabý ve güveçte mantý þaþýrtýcý güzellikte. Fener Kalamýþ
caddesi. Fenerbahçe 0216 3477797

15. Pafuli :Karadeniz yemeðinin ve hamsinin birincisi. 21 yýldýr
Kuruçeþme'deki yerinde hizmet veriyor. Ýçkili lokanta. Karadeniz yemekleri
dýþýnda soðuk mezeler, kalamar, karides gibi deniz ürünleri de var.
Karalahana sarma, mýhlama, hamsili pilav, mýsýr unuyla hamsili tava, mýsýr
ekmeði, fasulye turþusu kavurmasý ,kara lahana diblesi ve pazý kavurma
bulabilirsiniz. Tatlý olarak Laz böreði de var. Ýki katlý, 140 kiþiye kadar
servis verebiliyor. Japonlarýn Ýstanbul'da en fazla raðbet gösterdiði
restoran. Sadece Karadeniz yemekleri yiyip çýkmak isteyenler, kiþi baþý
40-50 YTL arasý ödüyor. 12.00- 01.00 arasý açýk. Boðaz manzaralý. Otopark
sorunu yok.Kuruçeþme caddesi.No:116 Tel: (212) 263 66 38

16. Koço : Bir balýk restoraný olmasýna raðmen her çeþit et yemeði ve
mezeye de sahip. En iyi hamsi yapan 10 yerden ikinci sýrada yer
almaktadýr.Günlü k olarak sezonun tüm taze balýklarýný bulunduruyorlar. Hamsi
tavasý çok seviliyor.Hamsiyi ýzgara, tava veya buðulama olarak yemek
mümkün.Tereyaðýnda karides, sýcak ciðer ve muska böreði de tavsiye ediliyor.
Kadýköy Moda Caddesi No :265 Tel: (216) 336 07 95

17. Kömür Lokantasý : Karadeniz yemeðinde en iyi ikinci. Ýstanbul'da
mönüsüne karalahanayý alan ilk restoran. Kömür, 1960 larýn baþýnda kuruldu.
Trabzon, Rize ve Artvin yöresinin yemekleri servis ediliyor. Küçük
Mustafapaþa ve Fatih'te iki þubesi var. Cibali'deki restoranýn kendi
otoparký bulunuyor. Fatih þubesi Fevzipaþa Bulvarý üzerinde. Çok katlý
lokantada günde 30 çeþit yemek yapýlýyor. Hamsi pilavý, karalahana dolmasý,
hamsi tavasý meþhur. Bol fýndýklý, çok hafif bir tatlý olan "Kömür
Sarmasý"ný da mutlaka tadýn. Tel: (212) 631 01 92

18. Caným Ciðerim : Ýstanbulun en iyi ciðercisi listesinde birinci sýrada
yer alýyor. Mersinli Ýlhan Özkan, Beyoðlu Asmalýmescit' teki mekaný 6 yýl
önce açtý. Sadece ciðer servis ediliyor. Günlük kuzu ciðeri, kuyruk yaðýyla
birlikte þiþe geçirilerek kömür ateþinde piþiriliyor. Mersin ve
Gaziantep'ten getirilen baharatlarla sunuluyor. Ciðerin yanýnda ezme ve
yeþil salata, soðan ve piyaz veriliyor. Günde 20-25 kilogram ciðer
tüketiliyor. Her gün 12.00-24.00 arasýnda hizmet veren ciðercinin þalgamý da
Mersin'den geliyor. Ýçki servisi yok. Minare sokak No :1 Tel: (212) 252 60
60

19. Ciðerci Hulisi : En iyi ciðerci sýralamasýnda ikinci sýrada.Sahibi
Hulusi Ecevit, kahvaltýda dahi ciðer yenen Mersin'in ünlü ciðercilerinden
Apo'nun ustalarýndan. Ýstanbul Kadýköy'deki mekaný bir yýl önce açtý. Kuzu
ciðeri, kuyruk yaðý ile birlikte þiþe geçirilerek ateþte piþiriliyor. Ezme,
zeytinyaðlý, nar ekþili salata, közde domates, soðan ve biberle servis
yapýlýyor. Bol yeþillik ve özel lavaþ ekmeði veriliyor. Kimyonu ve þalgamý
Mersin, pul ve toz biberi Gaziantep'ten geliyor. Üstüne kerebiç tatlýsý
yemeniz tavsiye edilir. Alkollü içki servisi yok. Her gün 12.00-02.00
arasýnda hizmet veriyor.Tel: (216) 336 11 23

20. Selim Amca : En iyi Bumbar dolmasýnda birinci sýrada yer alýyor.
1982'de Diyarbakýr'da kurulan Kaburgacý Selim Amca'nýn ünü kýsa sürede
Diyarbakýr'ý aþtý ve Ýstanbul'a kadar uzandý. Bugün Ýstanbul'da Aksaray,
Bahçelievler ve Sahrayýcedit' te olmak üzere üç þubesi var. Öðlen 12.00'den
gece 22.30'a kadar açýk. Yazýn en sýcak aylarý hariç, haftada yedi gün
bumbar servisi yapýyorlar. Bumbarýn malzemeleri Diyarbakýr'dan geliyor.
Kaburgacý Selim Amca'ya gitmiþken haþlanmýþ içli köfte ve kaburga dolmasýný
da deneyebilirsiniz.

21. Gelik lokantasý'nýn kaþarlý köftesi : Ataköy sahil yolundaki yýllarýn
ünlü lokantasý Gelik'te kaþarlý köfte çok iyi yapýlmaktadýr. Kuyu kebabý ,
mantarlý gelik pilavý, künefe diðer özel ürünleridir. 0212 5607283 (3 hat)

22. Sultanahmet köftesi : (60) Orijinali Sultanahmet' teki Selim Usta'nýn
dükkanýdýr. 3 katlý 200 kiþilik tarihi binada köfte, piyaz, salata, turþu ve
irmik helvasý yiyebiliyorsunuz. 10.30-22.30 saatleri arasýnda açýk. Ýrmik
helvasý da en az köftesi kadar meþhur. Rezervasyon gerekmiyor.
Selamiçeþme'de ilk þubesini açtý. Tel: (212) 513 64 68

23. Filibe köfteci'sinin köftesi : (69) Dört kuþaktýr ayný aile tarafýndan
iþletilen mekan, sanat çevresinin de uðrak yeri. Ayný anda en çok 15 kiþi
yemek yiyebiliyor. Günde ortalama 200 kiþiye hizmet veriyor. Her gün saat
11.00 gibi baþlayan servis, o gün için hazýrlanan köfteler bitene kadar
devam ediyor. Pazar günleri açýk deðil. Rezervasyon gerekmiyor. Ankara cad.
No :112 Sirkeci Tel: (212) 519 39 76

24. Han'ýn inegöl köftesi : (66) Baðdat caddesi Bostancý (No :486 Tel :
0216 3612968) ve Þaþkýnbakkal'da ( No. 379 Tel : 0216 3021919) iki þubesi
var Han restoranýn. Yýllardýr en çok tercih edilen lezzeti inegöl köftesi.

25. Hain köfte'nin sucuk köftesi : (67) Üç çeþit ( hain, acýlý, sucuklu)
köftesinden en iyisi sarýmsaklý sucuklu köftesidir. Emniyet evleri mah.
Yeniçeri sok. No :10/2 Levent sanayiinin içinde. 4. Levent. 0212 2785854

26. Kaþýbeyaz'ýn lahmacunu : (34) Özelliði soðansýz olmasý.Sarýmsak ve
tuzlu pide hamurundan yapýlýyor ve sadece kuzu eti kullanýlýyor. Antep
kebap ve yemeklerini sunuyor. Özel yemekleri ; Patlýcanlý kebap, alinazik ve
fýstýklý kebap.Çatal Sokak No: 10 Þenlikköy/Florya. 0212 6632890

27. Beyti'nin beyti kebabý : (35) Ýsmini de spesiyali olan etten alýyor
restoran. Beyti kebabýnda o kadar iddialýlar yani. Buraya ilk kez
gidiyorsanýz kendinizi size zengin çeþitlerden azar azar örnekler sunacak
garsonlara býrakmanýz. Pazartesi günleri kapalý. Orman sokak No:8 Florya.
0212 6632990

28. Park Þamdan'ýn kuzu kaburga veya kuzu külbastýsý . (59) 20 yýldýr
Ýstanbul'da klasikleþmiþ bir restoran olan Þamdan mutfaðýnýn yýllardýr
deðiþmeyen özel yemeði kuzu kaburga ve külbastýdýr. Mimkemal Öke cad. no :
18/1 Niþantaþý. 0212 2250710

29. Boðaziçi Borsa'nýn hünkarbeðendisi : (46) Türk mutfaðýný en iyi yapan
yerlerin baþýnda gelen Borsa'da klasik lezzetler, þýk sunulur.
Hünkarbeðendisi hiçbir yere benzemez. En iyi zeytinyaðlýlarda ilk sýrayý
alýyor. Ýþ yemeði verilebilecek en iyi 10 içinde birinci sýrada . Ýç bakla,
havuç ve patates ile sunulan enginar, imambayýldý, pazý sarma ve pilaki en
sevilen zeytinyaðlýlar. Eminönü, Osmanbey ve Fenerbahçe'de þubeleri vardýr.
Harbiye, Lütfi Kýrdar Kongre salonu altý. 0212 42001-02

30. Feriye'nin çilavý : (47) Türk mutfaðýný enfes bir manzarayla
birleþtiriyor Feriye. Çilav'ýn nefaseti, içinin sakýzlý olmasýndan
kaynaklanýyor. Çilav yasmin türü kokulu pirinçtir. En iyi zeytinyaðlý yemek
yapanlarda ilk ona girmiþtir. Zeytinyaðlý kabak çiçeði dolmasý, viþneli asma
yapraðý sarmasý, kalamar içli pazý yapraðý sarmasý, asma yapraðýnda bütün
enginar gibi sevilen yemekleri vardýr. Çýraðan cad. No : 124
Ortaköy.02122272216

31. Patiþah Sofrasý'nýn közde pilici : (80) Türk ve Osmanlý yemeklerinin
sunulduðu mekanýn özelliði, piliç ve kuzuyu tamamen doðal odun ateþinde
piþirmesi. Közde piliç hem lezzetli hem çýtýr oluyor. Abide-i Hürriyet cad.
No:259 Þiþli adliyesinin yanýnda.

32. Season'un rizottosu : Four Season otel'in avlusunda zarif bir
restorandýr. Akdeniz mutfaðý aðýrlýklý season gurmelere göre Ýstanbul'un en
iyi yemek sunan ikinci lokantasý. Krema yerine sebze suyuyla hazýrlanan
rizottosu hafif ve lezzetli. Tevfikhane sok. No.1 Sultanahmet. 0212 6388200

33. Kýyý Restoran'ýn yaprak ciðeri : (37) Kýyý'nýn balýklarýnýn yaný sýra
mezeleri de çok iyidir. Kuzu yaprak ciðeri bilumum baharatlar bulanýp kýzgýn
yaðda piþiriliyor. Üzerine dereotu serpilip servis edilir. En iyi midye
dolmasý da burada yenir. Ahtopot salatasý, kaðýtta karides ve fasulye
yahnisi özellikle tavsiye ediliyor. Kefeliköy caddesi No :126 Tarabya 0212
2620002

34. Mikla'nýn kýrmýzý biber çorbasý : (43) Ýsveç doðumlu þef Mehmet Gürs;
tüm yemekleriyle mest ediyor.Közlenmiþ kýrmýzý biber çorbasýna öncelikle
bayýlýyoruz. Akdeniz tabaklarýný Türk ve Ýskandinav aksanýyla sunuyorlar.
Balýk ve kuzu eti aðýrlýklý yemekler sunuluyor. Yemek sunumu en þýk lokanta
seçilmiþtir.Tepebaþý The Marmara Pera Hotel'in 18 inci katýnda. 0212 2935656

35. Develi'nin çiðköftesi : (45) Develi'nin Samatya'daki þubesi esastýr.
Güneydoðu yemek ve kebaplarýný yapýyor. Burada çið köfte þam fýstýklý
yapýlýyor. Balýk pazarý meydaný. 0212 5290833

36. Salomanje'nin mücveri ve mozaik tatlýsý : (9) Kabak mücveri ve ev tipi
mozaik pastasý meþhurdur. Kahvaltý, pazý sarmasý, köftesi ev yapýmý
tatlýlarý denenmesi gereken diðer lezzetleridir. Niþantaþý, Arifiye Sokak.
0212 3273577

37. La Maison'un çikolatalý suflesi : Orijinal Fransýz yemeklerini
yýllardýr baþarý ile sunan bu oldukça pahalý restoranda çikolatalý sufle
bir klasiktir. Müvezzi Cad. No :63 Beþiktaþ-Çýraðan- 02122274263

38. Sabýrtaþý'nýn içli köftesi : (95) Harika salata eþliðinde Ali amcanýn
doyumsuz içli köftelerini eþi evde yapmaktadýr.Maraþ yemeði olan Ekþili
çorbayý da deneyin. Ýstiklal Caddesinden Tünele giderken Yapý Kredi
Bankasýnýn karþýsýnda 216-218 no.lý binanýn 5 inci katýnda. 0212 2448223

39. Zencefil'in sebze salatasý : (96) Vejetaryen lokantasý Zencefil'de
kabaklý, soya fasulyeli sebze salatasýný denemelisiniz. Yanýnda Zencefil'in
özel ekmeklerinden de isteyin. Diðer özel yemekleri pazýlý kiþ, sebzeli
börek, fýrýnda ýspanak ve mücver'dir. En iyi limonata da burada yapýlýr.
Ýstiklal cad. Kurabiye sok. No :3 Beyoðlu. 0212 2444082

40. Çeþni'nin iþkembe sotesi : (92) Mütevazý et lokantasýnda damaðýnýzý
delirtebilecek kudrette güveçte iþkembe sotesi yapýlýyor. Piliç ve biftek
sarma, fýrýn beyti, somali kebap gibi spesiyaliteleri mevcut. Cemil Topuzlu
cad. Mahur Sok. 3/1 Çiftehavuzlar 0216 3603860

41. Çorba da çorba :Çorba ana fikrinden yola çýkan Çorba da Çorba, iki yýl
önce Alaþehir'de açýldý. Çorba'da en iyi 10'da ikinci sýrada. Her gün
09.00'da kapýlarýný açan mekan, haftanýn beþ günü 02.00'ye, cuma ve
cumartesi günleri ise 04.00'e kadar açýk. Burada porsiyonlar çok büyük. Bir
çorba içerek doymak mümkün. Ancak çorbanýn üzerine, ana yemekler, salatalar
ve tatlýlardan oluþan mönüden seçimler de yapabilirsiniz. En çok tercih
edilen çeþitler; safranlý hünkar, macar gulaþ, balýk, Rus borç ve yuvalama.
Her gün 14 çeþit sabit, iki çeþit deðiþen çorbanýn yapýldýðý mekanda, bugüne
kadar 400 tarif denenerek, müþterilere sunulmuþ. Tel: (216) 456 49 22

42. Ali Baba'nýn köftesi : (11) Önceleri bir minibüs köftecisiydi. Ünü
kulaktan kulaða yayýldý, giderek dükkaný büyütüyor. Vaktiniz varsa masalarda
köfte piyaz, yoksa ayaküstü köfte ekmek tavsiye ederiz.1 inci cadde No :192
Arnavutköy. 0212 2631361

43. Darüzziyafe'nin köftesi : (54) Süleymaniye camii'nin külliyesinde
Osmanlý yemek kültürünü yaþatmak üzere açýlan restoranýn spesiyali olan bu
yemek biraz baharatlý ve inanýlmaz lezzetli. Ýçinde üç farklý et (koyun,
dana ve piliç) bulunuyor. Köfteye fýstýk ve baharatlar eklenip, yufkaya
sarýlýp piþiriliyor. Özel yemekleri arasýnda Teþrifettin Naim Efendi
yahnisi, Süleymaniye çorbasý ve fukura keþkülü bulunuyor.Cumartesi akþamlarý
fasýl dinleyebilirsiniz. Þifaha cad. No :6 0212 5118414

44. Kanatcý Haydar'ýn tavuk kanatlarý :(27) Kömür ýzgarada piþen tavuk
kanatlarý müthiþtir. Kocasinan Þendurak.

45. Ayder'in kuru fasulyesi : (40) Baðlarbaþý'ndaki salaþ bir dükkanda,
þehrin en iyi kuru fasulyesi bir gün öncesinden sütte güzellik uykusuna
yatýrýlarak yapýlýyor. Nuh Kuyusu cad. No : 303

46. Tuðra'nýn Osmanlý usulü tavuk çorbasý : (76) Çýraðan Sarayýnda,
Kempinski otelindeki Tuðra'da tavuksuyu çorba özel bir tarifle , yoðurt ve
pýrasa katýlarak hazýrlanýyor. Bazý tavsiyeler, kuzu sýrtý külbastý, tavuk
göðsü sarma, Teþrifatlý Naim Efendi yahnisi, fýrýn sütlaç üzeri cevizli
dondurma sayýlabilir. Beþiktaþ. 0212 2583377

47. Apik'in iþkembe çorbasý : (42) Eðlenceden sonra geceyi iyi bir iþkembe
çorbasýyla tamamlamak adettendir. Apik Dolapdere'de yýllarýn emektarýdýr. En
iyi iþkembe çorbasý buradadýr. Dereboyu cad. No: 79 Kasýmpaþa-Taksim arasý.
0212 2504804

48. Rejans'ýn Piroþkisi : (12) Rejans zaten ambiyansýyla baþlý baþýna bir
Ýstanbul tadýdýr. Piroþkisi aðýzda köpük gibi erir. Boeuf stragonof, kievski
ve pojorski diðer ünlüleridir.Bu Rus lokantasý Atatürk'ün gözde
lokantalarýndan biridir. . Ýstiklal caddesi, Emir Nevruz sok. No : 17 Olivia
geçidi No :15. Galatasaray' dadýr. 0212 2433882

49. Mavi'nin patlýcanlý börekitasý : (89) Nýþantaþý'ýndaki Mavi yýllardýr
deðiþmeyen buluþma noktalarýndan. Krepleri, salatalarý, çeþidi az da olsa
tatlýlarý hep iyidir ama patlýcanlý börekitasý az bulunur özelliktedir

50. Beyoðlu Lades'in Menemeni : (65) Kendilerine özgü bu menemenin en
önemli malzemesi, olmazsa olmazý salça. 30 senedir tadý hiç deðiþmeyen ev
yapýmý salça kullanýyorlar. Aða caminin karþýsýndaki Sadri Alýþýk sokakda.
(eski adý Bursa sok)

51. Þampiyon kokoreç : (21) Adýndan da anlaþýlacaðý gibi kokoreç konusunda
þampiyon olup en iyidir. Beyoðlu balýk pazarýndaki þubesini tavsiye ederiz.
Saçta domatesli ve acý biberli yapýyorlar.

52. Teþvikiye Saray'ýn tavuklu pilavý : (23) Lokanta ilk kurulduðunda
tavukgöðsü yapýmýnda kullanýlan tavuk etleri artýnca pilava katýlmýþ.Böylece
tavuklu pilav ortaya çýkmýþ. Þu anda en çok sipariþ aldýðý yemek.

53. Aða Lokantasý'nýn þekerparesi : (31) Beyoðlu ve Güneþli'deki Aða
Lokantasýnýn þekerparesi kocaman, tam kývamýnda. Lokanta Türk mutfaðý
örnekleri sunuyor. Kuzu tandýr, piliç Meksika ve Osmanlý mutfaðýndan
çeþitleri diðer ünlüleridir. Sakýzaðacý cad. No : 5/1 Beyoðlu. 0212 2493924

54. Cafe Wien'in sinitzeli : (38) Reasürans çarþýsý içindeki Cafe Wien'in
adý cafe ama çok lezzetli yemekleri de var. Viyana usulü þinitzeli en iyi
yapanlardan. Patates salatasý ve özel yemekleri de çok iyidir.Teþvikiye cad.
No : 62

55. Giritli'nin ahtoptu : (88) Türkiye'nin mezeleri ile meþhur 10 yerinden
birinci sýrada olanýdýr.Ot mezesinde ikinci sýradadýr. Minyatür keselerde
gelen tüm mezeleri ayrý güzellikte ama salkým saçak gelen ehlileþtirilmemiþ
görüntüdeki pamuk ahtapotu, rüyalara giren cinsten .Mezeleri yanýnda deniz
mahsullü pilavý, güveçte kurutulmuþ þarapla marine edilmiþ ýzgara ahtapotu,
yerli kalamar, taþ fýrýndan otlu pide diðer özel ürünlerdir. Her gün beþ
çeþit ot mezesi sunuluyor. Otlar, zeytinyaðýyla birlikte salata gibi servis
ediliyor. Yoðun aromalý otlar, tadýnýn yumuþamasý için bakliyatlarla
karýþtýrýlýyor. Hepsi buharda piþiriliyor. Ayvalýk'tan getirilen sýzma
zeytinyaðý kullanýlýyor. Ahýrkapý Sok. No.24 Armada otel
yaný.Sultanahmet- Cankurtaran. 0212 4582270-71. Unkapaný'ndan Eyüp'e
giderken Kadir Has Üniversitesinin bitiþiðinde, tekel'in tütün borsasý
olarak kullandýðý binada ayrý bir Giritli lokantasý olduðunu gördüm.
Alakalarý var mý bilmiyorum.

56. Balýkcý Sebahattin'in midyeli pilavý :Bu bahçeli deniz ürünleri
lokantasý mükemmel mezeler sunuyor. Sayamayacaðýmýz kadar çok özel balýk
yemeðinin içinde bir midyeli pilav var ki yaþarken mutlaka tadýlmalý. Hasan
köyü sok. No :1 Cankurtaran. 0212 4581824

57. Adem Baba'nýn istavriti :(10) Burada balýk, sosuyla süsüyle deðil
lezzeti ile ön plandadýr.Yalný zca günlük taze balýk ve bol salata. Ýçki yok.
Ýstavritleri o kadar lezzetli ki, parmaklarýnýzý yiyebilirsiniz. Kalamar
tavasý, somon, hamsi tavasý da iyiler arasýndadýr. Pazartesi günleri kapalý.
Pazar günleri balýk çorbasý bulmak mümkün. Satýþ Meydaný sok. No. 2-5
Arnavutköy. 0212 2634829

58. Balýkçý Hasan'ýn lakerdasý ve çoban salatasý : (51) Balýklarýn
tazeliðinin sebebi haldeki balýkçýlarýn sabah ilk olarak buraya satýþ
yapmasýndandýr. Arnavutköy

59. Çengelköy Ýskele'nin deniz mahsulleri güveci : (30) Lezzeti ve bütün o
malzemelerin verdiði enerji düþünülerek bu yemeðe atom adý verilmiþ.Anadolu
yakasýnýn en güzel manzaralý, en kaliteli balýk lokantasýdýr. Izgara
kalamarý, Levrek ýzgara ve hamsi tavasý da lezzetlidir. Kalamar Izgara'nýn
sýrrýnýn sosunda olduðunu söyleniyor. Izgara balýkta da kullanýlan bu sos,
soya sosu, tereyaðý, sulandýrýlmýþ sarýmsak ve niþastanýn belli oranlarda
bir araya getirilmesiyle oluþuyor. Vapur iskelesi yaný No :10 Çengelköy.
0216 3215506

60. Todori'nin marine edilmiþ çið balýðý : (90) Todori, Anadolu tarafýnýn
en iyi balýkçýlarýndandý r. Baþlangýçlardan marine çið balýðý, balýk köftesi
ve uskumrusu müthiþtir. Cemil Topuzlu cad. No: 146 Caddebostan. 0216 3506565

61. Doða Balýk'ýn salatasý (36) Doða balýk hem balýklarý hem manzarasý ile
ünlüdür. Balýk tabiki salatasýz yenmez. Doða'da salatalar Kazdaðý'ndan
getirilen özel otlarla yapýlýyor. Þu anda mönüde 10 çeþit otlu meze
bulunuyor. Rezene, kuzu kulaðý, gelincik, kuþ otu, yabani semizotu, börülce,
arapsaçý, radika, turpotu, hardal otu en sevilenlerden. Yani ot mezesinin
birinci olduðu lokantadýr. Akarsu yokuþu cad. no : 46 Cihangir. 0212 2443172

62. Park fora :Deniz ürünleri ve balýk mezesinde en iyi onda birinci
sýradadýr. Kuruçeþme Cemil Topuzlu Parký içinde bulunan Park Fora'nýn soðuk
mezelerde spesiyali hardal sosla marine edilmiþ levrek. Torik lakerda,
uskumru çirozu, tuz karabiber ve þekerle marine edilmiþ somon, Çerkez
tavuðunun balýk versiyonu olan Çerkez balýðý da restorana has balýk
mezelerinden. Sýcak balýk mezeleri arasýnda levrekten yapýlma balýk köftesi,
fener balýðý kavurma, balýk kokoreci, levrekten yapýlan balýk böreði ve yine
levrekten yapýlan balýk kroket var. Tarama, balýk yumurtasýndan yapýlan bir
çeþit soðuk meze. Balýk yumurtasýnýn rendelenip ýslatýlmýþ yarým ekmek,
limon suyu, sirke, yað eklenerek karýþtýrýlmasýyla yapýlýyor. Balýk çorbasý,
deniz kerevitinden yapýlan fora kerevit, Ýspanyol usulü deniz ürünleri
pilavý Paella da yiyebilirsiniz. Muallim Naci cad. No :134 Tel: (212) 265 50
63-67

63. Foça fish gurmet : Deniz ürünleri ve balýk mezesinde en iyi onda
ikinci sýradadýr.Foça, Ýstanbul Anadolu Yakasý'nda Küçükyalý sahilinde 2
yýllýk bir mekan. Balýk mezesi olarak levrek marin, palamut, torik ve somon
balýðýndan lakerda, izmarit salamura, soðuk levrek, soya soslu uskumru,
uskumru çirozu, somon füme, somon pastýrma yapýyorlar. Diðer deniz
mahsullerinden yapýlan mezeleri de bulabilirsiniz. Mönüde levrek marin,
palamut, torik ve somon balýðýndan lakerda, izmarit salamura, somon füme ve
somon pastýrma öne çýkýyor. Foça lokmasý ise levrek balýðýna sarýlmýþ
ahtapot, karides gibi deniz mahsullerinin özel bir sosla fýrýnlanmasýyla
yapýlan bir sýcak meze. Tel: (216) 519 86 86

64. Set'in balýk kokareçi : (93) Kireçburnu'ndaki set'in her þeyi taze ve
lezizdir. Balýk kokareçi insaný baþka dünyalara götürür. Balýk pastýrmasý,
balýk böreði, ýspanaklý istiridye, fener balýðý kavurma ve löp kalkaný diðer
ünlü lezzetleridir. Kireçburnu cadddesi No :18. Tarabya. 0212 2620411

65. Yakup'un ciroz salatasý : (64) Meyhane kültürünün öncülerinden Yakup'un
mezelerinin en güzeli çiroz salatasýdýr. Böreklerle arnavut ciðeri özellikle
lezzetlidir. Tünel'de Yakup, Beyoðlu Asmalýmescit' de Yakup-2, 0212 2492925

66. Ýmroz'un hamsisi : (75) Tarihi Rum meyhanelerinden biridir. Hamsi,
zeytinyaðýnda kýzarmýþ, çýtýr çýtýr ve üzeri kekikli servis
edilir.Zeytinyað lýlarý ile ünlüdür. Pastýrmalý ve kaþarlý paneyi de
denemelisiniz. Balýk pazarý, Nevizade sok. No :24 Beyoðlu. 0212 2499073

67. Köprüaltýnda balýk : (73) Altýnboynuz manzarasýna karþý hesaplý yemek
için doðru adres buradaki balýk ekmekciler.

68. Anadolu kavaðý'nda midye tava : (71) Ekmek arasý, tarator soslu iki çöp
midye tava, Boðaz'a karþý en büyük keyiftir

69. Tarihi Kireçburnu Fýrýný'nýn kýymalý böreði : (13) Tam 47 yýllýk
geçmiþi var. Özelliði; kýymasýnda kuþ üzümü olmasý. Kefeliköy cad. No :21
Sarýyer.

70. Yeniköy Börekçisi'nin kurabiyeleri : (29) Üzeri susamlý tatlý
kurabiyeleri çayýn yanýnda vazgeçilmez tattýr.

71. Bebek Abbas'ýn Waffle'ý : (32) Tüm Waffle'cýlara taþ çýkartýr. Bir de
ekstra böðürtlen konulursa, yemeyip yanýnda yatýlýr. Cevdet Paþa mah. No:
117 Bebek.

72. Loft'un incir ezmeli profiterolü : (33) Loft'un baþarýsý, bildik
tadlara deðiþik yorumlar getiren, aþçýlýk eðitimi almýþ sahibinden
geliyor.Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi sarayý Rumeli salonu, Harbiye/Elmadað

73. Divan pub'ýn pub salatasý : (14) Artýk biraz demode olsa da, peyniri,
dil küpleri ve bilhassa da sosuyla, Ýstanbul lezzetleri arasýnda yeri ebedi
olmalý. Elmadað, Ataþehir, Erenköy (Baðdat caddesi) , Maslak, Fenerbahçe,
Kalamýþ. Pub veya çamlýca salatasý ile þinitsel, krep ve prefiterol'ü
seçebilirsiniz.

74. Barba Yani'nin karidesli böreði : (15) Burgazada'daki Yani amcanýn rum
mezeleri ve mastika likörü çok meþhurdur. Ama en iyisi karidesli böreði.

75. Günaydýn'ýn etli pidesi : (70) Eti kendi çiftliklerinden saðladýklarý
için yýllardýr ayný lezzette. Seher yýldýzý sok. No : 6 Etiler

76. Baylan'ýn kup griyesi : (1) Yýllardýr bilinen spesiyal. Vanilya, yanmýþ
karamel, bal kaymaklý dondurma üzerine ufalanmýþ ceviz ve fýndýk
taneciklerinin dayanýlmaz birlikteliðinden oluþur. Ýnsanýn tarif ederken
soluðu Kadýköy'de alýp, kupun içine gömülesi geliyor. Baylan pastanesi,
Kadýköy çarþýsý, Muvakkithane cad. No:19

77. Bulgar'ýn kaymaðý : (3) Beþiktaþ'taki salaþ Bulgar'ý bilen bilir ama
bohem burjuvalarýn zihninde yer etmesi Wallpaper dergisine çýkmasý ile
olmuþtur. Balkaymaklý, taze yumurtalý, çýtýr ekmekli kahvaltýsý ile ilkel
ama bir o kadar da lezzetlidir.

78. Emek kafe'nin sahanda yumurtasý : (4-20) Deniz kenarýnda, masanýza
konan serçelerle birlikte kahvaltý keyfi gibisi yoktur. Sahanda yumurtasý ve
karýþýk menemeni içinizdeki ekmek banma hissini körükler.Ada çayý da iyidir.
Kayseri usulü mantýyý en güzel yapan yerlerin baþýnda gelir. Çið börek ve
yaprak sarma konusunda da baþarýlýdýr. Ýçli köfte, mantar soslu köfte kol
böreði, ev baklavasý ve çörek otlu salatasý diðer önemli lezzetleridir.
Köybaþý cad. No :218,Yeniköy

79. Yaþar ustanýn kavunlu dondurmasý : (6) 32 yýldýr Bostancý'da gerçek
meyvelerden (kavun, çilek, þeftali) dondurma üretiyor Yaþar usta.
Kabuklarýný fýrçaladýðý kavunu iþtahla öneririz. Minibüs caddesi sonunda
Türk Petrolün karþýsýndaki sokakta.

80. Kantin'in cheese cake'i : (7) Þemsa Denizsel'in viþneli cheesecake'i
bir fincan filitre kahve ile bünyenize iyi gelecek.Valikonaðý caddesi,
Akkavak sokak, Nýþantaþý.

81. Vefa'nýn bozasý : (16) Ekim ayý gibi çýkan bozayý vefa tarihi vefa
bozacýsýnda denemelisiniz. Saraçhane.

82. Zeynel'in tavukgöðsü ve kazandibi : (17) Onca muhallebici var fakat
Zeynel'in tavukgöðsü ve kazandibi hele de üzeri dondurmalýysa baþkadýr.
Fenerbahçe-Caddebost an

83. Karaköy Güllüoðlu'nun baklavasý : (18) Spesiyal baklavalarý
Hekimbaþý'dýr. Harcýnda ve þerbetinde ceviz, damla sakýzý, zencefil,
çörekotu, hindistan cevizi, kakule, karanfil suyu, kiþniþ, safran, salep,
tarçýn ve portakal kabuðu olan tam bir enerji ürünü.Zeytinyaðý ile piþirilen
Medibak, Kalorisi azaltýlmýþ Diabak diðer spesiyallerdir. Rýhtým caddesi,
katlý otopark altýndadýr. Karaköy mumhane caddesi No:171'deki üretim yeri
daha sakindir.

84. Sarýyer börekçisinin poðaçasý : (19 ) Sarýyer meydanýndan Rumeli
Kavaðýna giden yolun üzerindeki tarihi Sarýyer börekçisi yýllardýr bu iþin
ustasý. Poðaçasý o kadar lezzetlidir ki böreðe benzer.

85. Konak pastanesi'nin çikolatalý badem ezmesi : (41) Konak pastanesi'nin
her þeyi ayrý bir efsanedir. Ayçöreði, ekler pastalarý..Ama mantar
þeklindeki çikolatalý badem ezmesinin üstüne yoktur. En iyi krokan da
buradadýr. Valikonaðý cad. No : 341 Niþantaþý.

86. Teþvikiye Bahar Pastanesi'nin çikolatalý kestane tatlýsý : (48)
Kafkas'ýn kestane þekerlerine bir Ýstanbullu olarak rakiptir. Hep tazedir.
Çikolata ile kestanenin bileþimi ve aðýzda daðýlýþý insaný mest eder. Maçka
cad. No : 65 Maçka. Kadýköy ve Göztepe'de þubeleri mevcuttur.

87. Gezi pastanesi'nin sýcak çikolatasý : (56) Kullanýlan malzeme o kadar
kaliteli ki , sýcak çikolata gerçek çikolata tadýnda. En iyi çikolatalý
pasta burada yapýlýr. Buranýn adý Gezi Ýstanbul oldu.AKM yaný Taksim.

88. Divan pastanesi'nin çikolatasý : (57) Ýstanbul'un en iyi
çikolatacýsýdýr. Özellikle prenses çikolata diye bilinen, içi bademli, üstü
çikolata ve kakao kaplý olanlarý bir efsanedir. En iyi ekler pasta da
buradadýr.

89. Markiz pastane'sinin makaronu .(61) Genellikle badem aromalý olan bu
lezzetin, Markiz'de fýstýklý, güllü ve vanilyalýsýný bulabilirsiniz. Tünel
'de.

90. Ethemefendi 36'nýn Furanbuazlý muhallebisi : (68) Bu muhallebi,
bildiklerinizden çok farklý. Sakýzlý, furanbuaz soslu ve üstü dondurmalý.
Ethem efendi cad. No:36 Erenköy.

91. Fatih sarmacýsý'nýn sarmasý : (81) Ýçine bolca kayýsý marmeladý sürülüp
rulo yapýlmýþ, þerbete yatýrýlmýþ büyükçe bir pandispanya, 60 yýldýr ayný
ufak dükkanda satýlýr.

92. Beyaz fýrýn'ýn paskalya çöreði : (86) Kadýköy çarþýsýndaki eski
dükkandan farklý olarak Çiftehavuzlar' da modernize çeþitlerde var. Ama
paskalya çöreði her zaman bir numara. Yumurta akýndan yapýlan bezelerin
içinde badem olan Makoranlarýn lezzetleri, özellikle beyazý çok iyi.

93. Pera Palas'ta 5 çayý : (94) Süslü koltuklara kurulup, kuru pasta ile
bir fincan çay içmeyeli ne kadar oldu? Meþrutiyet cad. No: 98-100 Beyoðlu.

94. House Cafe'nin naneli limonatasý : (91) Þehrin göbeðinde ýhlamur ve dut
aðaçlarýnýn altýnda yapýlan çok özel bir keyif. Brovnisi, burgeri, somon
ýzgarasý ve kendine özel tatlýlarý mevcut. Atiye sokakta, Salomanje'nin
biraz ilerisinde. Nýþantaþý.

95. Ýnci'nin profiterolü :(49) Prefiterolün icat edildiði pastanedir. Öz
Ýnci, Hakiki Ýnci gibi taklitleri türemiþse de gerçeði Ýstiklal
caddesindedir.

96. Bebek badem ezmesi . (50) Tarihi Bebek Badem ezmecisinin badem ezmesi
insan aðzýna götürürken erimeye baþlar adeta. Çok hafiftir. Cevdet Paþa cad.
No : 57 Bebek.

97. Savoy'un milföy pastasý : (22) Kat kat çýtýr milföy pastayý Cihangir'in
en eski pastanelerinden Savoy'da denemelisiniz. Paskalya çöreði de iyidir.
Sýraselviler cad. No : 180.

98. Sarýyer muhallebicisinin kazandibi .(52) Sütlü tatlýlar sahibinin
çiftliðinde saðýlan taze sütle yapýlýr.

99. Has Ekmek Fýrýný'nýn ekmeði/pidesi : (98) Çýnar altý kahvaltýlarýnda
Çengelköy'deki Has ekmek simitleri, pideleri çok iyi gider.Çýnar altý çay
bahçesi sakin bir ortamda boðaz manzarasýnýn keyfini çýkarmak için ideal bir
yerdir.

100.Emirgan Çýnaraltý'nýn Çay ve poðaçasý : (84) Burada tavþankaný çay içme
keyfi bambaþka. Bunca yeni, alternatif su kenarý kahvaltý mekanýna raðmen.

101.Kýzýlkayalar'ý n hamburgeri . (24) Lezzeti özel salçalý sosundan
kaynaklanýyor. Özellikle gece yarýsý Taksim'de eðlenceden dönerken yenmeli.
Baðdat caddesinde de þubesi mevcuttur.

102.Bambi'nin dürüm döneri : (25) Taksim /Sýraselviler' de sýra sýra dizilmiþ
büfeler içinde en iyi dürüm döner yapan Bambi'dir.

103.Barýþ Büfe'nin dilli kaþarlý tostu : (26) Baðdat Caddesinin klasiði,
dilli kaþarlý pide tostuyla tanýnýr. En iyi tost buradadýr. Pide döneri ve
çikolatalý tostu da iyidir. Þaþkýnbakkal (No : 379) ve Çiftehavuzlar' da (No
:235)

104.Marmaris Büfe'nin Leyla'sý : ( 39) Leyla. Marmaris büfe'nin çikolatalý
muzlu tostuna verilen ad. Müdavimleri bu tosta dünyanýn 8 inci harikasý
diyor. Nisbetiye cad. No: 24/32 Etiler ve Cumhuriyet cad. No:19/A Taksim.
Bostancýda ilk þubesini açtý.

105.The Marmara'nýn salata ve kuplarý : (28) Çeþit de sunum da zengindir.
Fonda ise þehrin en merkezi meydanýnýn kozmopolit tadýna varýlýr.

106.Ortaköy'ün kumpiri : (79) Bol kaþarlý, sosisli, salamlý, rus salatalý,
mayonezli, ketçaplý dev kumpir için Ortaköy giriþindeki çift sýralý
kumpirçilerden birini seçebilirsiniz.

107.Antre'nin peynirleri : (97) Tam 35 çeþit Türk peyniri var burada.Peynir
konusunda seçici iseniz uðrayýn.Sýraselviler akarsu cad. Antre Gourment Shop
Cihangir.

108.Asri turþucunun turþusu : (82) Sýrrý kullanýlan koruk ve Uludað suyunda
saklý. Klasiklerin yaný sýra bamya ve erik gibi çeþitler de var. Tophaneye
inen yolda. Cihangir.

109.Kanlýca'ný n yoðurdu : (58) O rengi pembemsi yoðurdun
üstüne pudra þekeri dökünce ummadýk bir tat çýkar ortaya.
Ýstanbul'un kendine has bu yoðurdunu vapurda tatmak da ayrý bir keyiftir.

110.Hacýbekir' in akide þekeri : (87) Anlatmaya gerek var
mý?Lokumlarý da nefistir ama asýl akideleri oyuncak gibidir.

111.Arnavutkö y'ün çileði : (83) artýk çilek deyince kocaman,
tuhaf þekilli hormonlu bir meyve geliyor aklýmýza. Arnavutköy'ün bembeyaz,
mis kokan çilekleri nadir bulunuyor.

112.Çengelköy'ü n hýyarý : (74) Çengelköy'ün salatalýðý daha
körpe, hoþ kokulu ve kütür kütürdür. Haziran 20'den Temmuz
10'a kadar çýkar. Bu tarihler dýþýnda Çengelköy'den geldi denilirse sakýn
ola aldanmayýn.

113.Murtaza' nýn buzlu bademi . (62) Özellikle rakýyla çok iyi gider.
Niþantaþý'nda seyyar

arabada satan Murtaza'nýn buzlu bademi en iyilerdendir. Çanakkale'den
geliyor ve her daim

taze oluyor.

114.Erenköy'ün sokak simitçisi : (72) Erenköy'de Starbucks'ýn karþý
kaldýrýmýndaki simitçiyi deneyin. Simidi ikiye bölüp arasýna krem peynir ve
zeytin ezmesi sürüyor. Simit saraylarýndan çok daha çýtýr.

115. Samsun pide salonunun pidesi : Hakiki Karadeniz pidesi yemek
isterseniz bu küçücük dükkanda kapalý kýymalý pide ile pastýrmalý veya
sucuklu yumurtalý yaðlý yemenizi tavsiye ederim. Ahmet Mithat Efendi
Caddesi. No : 19/2 Kalamýþ. 0216 4184454-56

Hiç yorum yok: